ویژه متخصصین

برنامه پیشنهادی کارورزی در کلینیک سحر

مرحله اول: آموزش عمومی 70 ساعت

1- آسیب‌شناسی روانی 25 ساعت
2- نظریه‌های روان‌درمانی 15 ساعت
3- مصاحبه تشخیصی 20 ساعت
4- اخلاق حرفه‌ای 10 ساعت

مرحله دوم: آموزش تخصصی 90 ساعت

الف- گروه شناختی –رفتاری

1- اصول درمان‌های شناختی رفتاری
2- مصاحبه تشخیصی و کیس فرمولیشن
3- مداخلات درمانی و تکنیک‌های شناختی رفتاری
4- آشنایی با رویکردهای موج سوم
5- آموزش تخصصی درمان موج سوم:
6- (یکی از دوره‌های زیر)
*درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
*درمان مبتنی بر ذهن آگاهی mindfullness
*طرحواره درمانی

ب- گروه روان تحلیلی

1- مبانی روانکاوی
2- آشنایی با مکاتب روان تحلیلی
3- روان‌درمانی کوتاه‌مدت
4- اصول و تکنیک‌های درمان 1
5- اصول و تکنیک‌های درمان 2

ج- گروه کودک و نوجوان

1- آسیب‌شناسی پیشرفته کودک
2- ارزیابی بالینی کودک
3- بازی‌درمانی
4- درمان شناختی رفتاری
5- اصول فرزندی پروری PMT و PPP

د- گروه خانواده و زوج‌درمانی

1- الفبای خانواده‌درمانی
2- رویکردهای نظری به آسیب‌شناسی خانواده و درمان زوجین
3- زوج‌درمانی شناختی- رفتاری
4- زوج‌درمانی هیجان مدار
5- مشاوره پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زناشویی
6- مشاوره طلاق
7- مداخله درمانی در خیانت‌های زناشویی

و- گروه درمان‌های غیر دارویی اعتیاد

1- آسیب‌شناسی و اختلالات توأم با اعتیاد
2- مصاحبه تشخیصی اعتیاد به مواد یا رفتار اعتیادی
3- مصاحبه انگیزشی
4- رویکرد درمانی مبتنی ذهن آگاهی
5- پیشگیری از عود مارلات

مرحله سوم: کارورزی 50 ساعت

1- مشاهده و بحث گروهی در خصوص کیس
2- سوپرویژن